Η CLR Investment Fund Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.clrif.com.cy), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). Αντίγραφα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων θα διατίθενται στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Ιούνιου, 2016 και ώρα 10:00π.μ.. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία.

Η ειδοποίηση σύγκλισης (ημερήσια διάταξη) της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διεξαγωγή της, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 25 Απριλίου 2016

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου