Η CLRInvestmentFundPublicLtd (η «Εταιρεία»), με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης του Συγκροτήματος (το «Συγκρότημα») (όπου Συγκρότημα σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 12 Μαΐου 2016, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (Ν.190(1) του 2007).

Η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος, καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την υπό αναφορά περίοδο.

Φύση εργασιών του Συγκροτήματος

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ»), σε στρατηγικές επενδύσεις και σε επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Ουσιώδη γεγονότα/συναλλαγές - Αντίκτυπο τους στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος

Κατά την υπό αναφορά περίοδο, το Συγκρότημα κατέγραψε μη πραγματοποιηθέν κέρδος από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €371χιλ. περίπου (2015: κέρδος €99χιλ.), το οποίο οφείλεται στην αύξηση που παρουσίασε το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στο ΧΑΚ. Το Συγκρότημα δεν πραγματοποίησε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά από ρευστοποίηση εισηγμένων μετοχών (2015:€0).

Το Συγκρότημα κατά την υπό αναφορά περίοδο δεν είχε οποιαδήποτε εισοδήματα από τόκους και μερίσματα (2015: €0).

Κατά την υπό αναφορά περίοδο, τα διαχειριστικά έξοδα του Συγκροτήματος παρουσίασαν μικρή μείωση και ανήλθαν περίπου σε €43χιλ. σε σχέση με €44χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2015.  Τα διαχειριστικά έξοδα αφορούν κυρίως συνδρομές και χρεώσεις του ΧΑΚ (περίπου €18χιλ.), καθώς επίσης και διάφορα άλλα επαγγελματικά δικαιώματα.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα κατά την υπό αναφορά περίοδο μειώθηκαν ελαφρώς στις €14χιλ. περίπου από €15χιλ. περίπου την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω και μετά την χρέωση φορολογίας ύψους €46χιλ. περίπου, η οποία αφορά αποκλειστικά τόκους για φορολογικές οφειλές προηγουμένων ετών, το κέρδος του Συγκροτήματος για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 12 Μαΐου 2016 ανήλθε στις €268χιλ. περίπου (2015: ζημιά €12χιλ.).

Κατά την υπό αναφορά περίοδο δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή/και από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός των κύριων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Όπως αναφέρεται και στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η οφειλή ύψους €9.065.908 εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την θυγατρική εταιρεία EuroprofitCapitalInvestorsPublicLtd παραμένει σε εκκρεμότητα. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ολοκλήρωσε την εκδίκαση της αγωγής στις 8 Οκτωβρίου 2014. Στις 20 Νοεμβρίου 2015, έχει κοινοποιηθεί στην θυγατρική εταιρεία η  απόφαση σύμφωνα με την οποία η αγωγή εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. απορρίπτεται. Η Εταιρεία σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους μελετά όλα τα πιθανά σενάρια αντίδρασης.  

Στις 3 Νοεμβρίου 2011 το Εφοριακό Συμβούλιο έκδωσε την απόφαση του σχετικά με την  ένσταση της Εταιρείας αναφορικά με επιπρόσθετες φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2000 μέχρι 2002. Στις 6 Μαρτίου 2013 το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου εναντίον της Εταιρείας λόγω έλλειψης των απαιτούμενων από το Νόμο προσόντων των ατόμων που διορίστηκαν ως μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου.Το Εφοριακό Συμβούλιο υπό τη νέα του σύσταση, στις 19 Μαρτίου 2015, μετά από δέουσα έρευνα και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ενώπιον του στοιχεία, γεγονότα και περιστατικά της υπόθεσης, αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από την Εταιρεία ικανοποιητική εγγύηση για ολόκληρο το ποσό του αμφισβητούμενου φόρου ύψους €3.701.799 σαν προϋπόθεση για να επιληφθεί της Ιεραρχικής Προσφυγής. Με επιστολή του ημερομηνίας 5 Μαΐου 2015, το Εφοριακό Συμβούλιο ενημέρωσε την Εταιρεία για την απόφαση του και την κάλεσε να παράσχει την εγγύηση αυτή εντός 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής της επιστολής του, αλλιώς η Ιεραρχική Προσφυγή θα απορριφθεί. Στις 12 Ιουνίου 2015 η Εταιρεία καταχώρησε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για ακύρωση της πιο πάνω απόφασης του Εφοριακού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016, η ώρα 10:00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Βύρωνος 26, LaikiCapitalHouse, 1096 Λευκωσία.

Προοπτικές του Συγκροτήματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου, καθώς επίσης και στις δύο σημαντικές νομικές υποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, και κατά συνέπεια ποια επίδραση θα μπορούσαν να έχουν στην μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του  Συγκροτήματος.  Λόγω του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος, οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση του Συγκροτήματος είναι παρακινδυνευμένη.  Παρόλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τις προσπάθειες του για τη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων του Συγκροτήματος

Αναλυτική κατάσταση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος θα ανακοινωθεί στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2016.

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2016

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου