Η CLRInvestmentFundPublicLtd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 15 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 79.620.660 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 27,63% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

1. Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2015 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015).

2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Κώστας Αργυρίδης και Μιχάλης Ξιούρος οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.

3. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίσθηκε σε Ευρώ 3.000 για τον Πρόεδρο και Ευρώ 1.000 για κάθε Μέλος.  Παρόλα αυτά, οι κ.κ. Κώστας Αργυρίδης, Βύρωνας Βύρωνος, Μιχάλης Αθανασίου και Μιχάλης Ξιούρος αποφάσισαν όπως παραιτηθούν από το δικαίωμα της αμοιβής συμβούλου.

4. Επαναδιορίσθηκαν οι G. KalopetridesandPartnersLtd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

 

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 Έντυπο 1352 Επαναδιορισμοί

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2016

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου