ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβουλίου θα συνέλθει στις 20 Ιουλίου 2016

για να εξετάσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Συγκροτήματος (όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 06 Ιουλίου 2016

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου