Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας αλλά και του επενδυτικού κοινού, τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα παρουσιάζουν μειωμένες ζημιές σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2015, λόγω κυρίως της βελτίωσης στην απόδοση των δανείων και εισπρακτέων ποσών της Εταιρείας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………..….
Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου 2017

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου