ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τον διορισμό του κ. Γρηγόρη Δελλά, ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

 CV_Gregory_Dellas

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

  

……………………………..

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας


Λευκωσία, 01 Φεβρουαρίου 2017

 

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου