Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβουλίου θα συνέλθει στις 28 Απριλίου 2017 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις

της Εταιρείας και του Συγκροτήματος (όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

..................................
Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2017

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου