Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία»), στη βάση του Άρθρου 169ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, καλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για εξέταση και, εάν αποφασιστεί, ψήφιση του πιο κάτω ψηφίσματος:

 

Ψήφισμα

«Ενημέρωση για την απώλεια λόγω ζημιών πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας και εξέταση λήψης οποιουδήποτε μέτρου σύμφωνα με το Άρθρο 169ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.»

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Ιούνιου 2018 και ώρα 9:15π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και το πληρεξούσιο έγγραφο.

 

Πρόσκληση και Πληρεξούσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 13Ιουνίου2018

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 17 Μαΐου 2018

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου