ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβουλίου θα συνέλθει στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Συγκροτήματος (όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου