Η CLR Investment Fund Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος (όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, οι οποίες επισυνάπτονται.

 

Απόσπασμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος θα δημοσιευθεί την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 στην εφημερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ». Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος δεν θα αποσταλούν στους δικαιούχους των τίτλων, αλλά οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, αντίτυπο ολόκληρου του κειμένου των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων από τη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.clrif.com.cy), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

6Μ Αποτελέσματα 2018

Έγκριση 6Μ Αποτελεσμάτων 2018

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου