ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «'Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατόπιν μακροχρόνιων  διαβουλεύσεων με τον Τομέα Άμεσης Φορολογίας του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει προβεί σε συμφωνία διευθέτησης των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας για τα έτη 2000 έως 2016 με την άμεση καταβολή σε μετρητά ποσού ύψους €2.778.323,23.

 

Η θετική αυτή κατάληξη θα έχει σημαντική επίδραση στην Οικονομική Θέση της Εταιρείας με την δραματική μείωση των φορολογικών της υποχρεώσεων, καθώς και την ευμενή επιρροή στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, αφού στη βάση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) υπ’ αριθμόν 37 – Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία, η αντίστοιχη πρόβλεψη, η οποία αναγνωρίζεται, τόσο στις Ενοποιημένες Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όσο και στις Ατομικές Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, ανέρχεται σε €6.803.279.  Η ακριβής βελτίωση στην Οικονομική Θέση της Εταιρείας, θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας