ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «'Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα λειτουργεί βάσει του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων από Νόμιμους Ελεγκτές και Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία, καθώς και για Συναφή θέματα Νόμου του 2017 (‘Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017, Ν.53(Ι)/2017’), για Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ακόλουθη σύνθεση:

Γρηγόρης Δελλάς - Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Μάριος Δημητριάδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Σαουρή – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους με ημερομηνία ισχύς την             1ην Ιανουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι ο διορισμός των δύο Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στην ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου υπόκειται σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία θα συγκληθεί εντός του 2019.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Δεκεμβρίου 2018

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου