ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «'Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 και ώρα 09:15π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία για την εξέταση και υιοθέτηση εισήγησης ψηφίσματος για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και το διορισμό δύο ανεξάρτητων μελών στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ακόλουθη σύνθεση:

Γρηγόρης Δελλάς - Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Μαρία Σαουρή - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μάριος Δημητριάδης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και όλες οι πληροφορίες (Ημερομηνία Καταγραφής, Δικαιώματα Μελών, Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου), καθώς και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο επισυνάπτονται. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.clrif.com.cy) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

 

Πρόσκληση Πληρεξούσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 13 Μαρτίου 2019

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου