ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 03 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 75.553.982 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 26,22% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων ως ακολούθως:

  1. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
  1. Εγκρίθηκε ο διορισμός της κας. Μαρίας Σαουρή και του κ. Μάριου Δημητριάδη ως ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τρία Μη Εκτελεστικά Μέλη, εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα.   Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:

Γρηγόρης Δελλάς - Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Μαρία Σαουρή - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μάριος Δημητριάδης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 03 Απριλίου 2019

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου