ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 05 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 84.045.043 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 29,17% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

  1. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2018 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018).
  1. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γρηγόρης Δελλάς, Βύρωνας Βύρωνος, Μιχάλης Αθανασίου και Μιχάλης Ξιούρος.
  1. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν όπως παραιτηθούν από το δικαίωμα της αμοιβής συμβούλου.
  1. Επαναδιορίσθηκαν οι G. Kalopetrides and Partners Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Έντυπο1352 Επαναδιορισμοί

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 05Ιουνίου2019

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

………………………………………

 

 

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 05 Ιουνίου 2019

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου