Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων

της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 και όχι την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Mioannou
………………………………………

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία,  05 Ιουνίου 2020

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου