Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις για την Ετήσια και Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις δεν θα αποσταλούν στου μετόχους σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχεται σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, Άρθρο 128(1).

CLL Invitation Proxy AGM 2013.pdf

CLL Invitation Proxy EGM 2013.pdf