Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία,

καθώς και το σχετικό Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.clrif.com.cy), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

 

Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει δημοσιευθεί και στον ημερήσιο τύπο. Τόσο η Πρόσκληση όσο και το σχετικό Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου δεν θα αποσταλούν στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του  Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

 

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

 

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

 

Γραμματέας

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2014

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 

Πρόσκληση και Πληρεξούσιο