Ανακοίνωση

Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο

1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Μαΐου 2014

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία»), με βάση του σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης του Συγκροτήματος (το «Συγκρότημα») (όπου Συγκρότημα σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Μαΐου 2014, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (Ν.190(1) του 2007).

 

Η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος, καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την υπό αναφορά περίοδο.

Φύση εργασιών του Συγκροτήματος

Oι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ»), σε στρατηγικές επενδύσεις και σε επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Ουσιώδη γεγονότα/συναλλαγές - Αντίκτυπο τους στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος

Κατά την υπό αναφορά περίοδο, το Συγκρότημα πραγματοποίησε κέρδη από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €227χιλ. περίπου (2013: ζημιές €292χιλ.) τα οποία οφείλονται κυρίως στην άνοδο των τιμών ορισμένων αξιών στο ΧΑΚ. Επίσης, το Συγκρότημα πραγματοποίησε καθαρά κέρδη από ρευστοποίηση εισηγμένων μετοχών στο ΧΑΚ και ΧΑ ύψους €3χιλ. περίπου (2013: κέρδη €27χιλ.).

Το Συγκρότημα κατά την υπό αναφορά περίοδο δεν είχε οποιαδήποτε εισοδήματα από τόκους και μερίσματα.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο, τα διαχειριστικά έξοδα παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν περίπου σε €57χιλ. από €100χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αφορούν κυρίως συνδρομές και χρεώσεις του ΧΑΚ ύψους €22χιλ. καθώς και ελεγκτικά και άλλα επαγγελματικά δικαιώματα.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα κατά την υπό αναφορά περίοδο παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€17χιλ. περίπου).

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το Συγκρότημα δεν αναγνώρισε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά από το μερίδιο αποτελεσμάτων των συνδεδεμένων εταιρειών (2013: κέρδος €1χιλ.).

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το κέρδος του Συγκροτήματος για την υπό αναφορά περίοδο ανήλθε σε €156χιλ. περίπου (2013: ζημιά €580χιλ.), ενώ το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε €159χιλ. περίπου (2013: ζημιά €578χιλ.).

Κατά την υπό αναφορά περίοδο δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή/και από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός των κύριων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Στις 3 Νοεμβρίου 2011, το Εφοριακό Συμβούλιο έκδωσε την απόφαση του σχετικά με την  ένσταση της Εταιρείας αναφορικά με επιπρόσθετες φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2000 μέχρι 2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 13 Ιανουαρίου 2012 καταχώρησε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Στις 6 Μαρτίου 2013, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου εναντίον της Εταιρείας λόγω έλλειψης των απαιτούμενων από το Νόμο προσόντων των ατόμων που διορίστηκαν ως μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιοβρίσκεται σε αναμονή περαιτέρω εξελίξεων.

Όπως αναφέρεται και στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η οφειλή ύψους €9.065.908 εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την EuroprofitCapitalInvestorsPublicLtd παραμένει σε εκκρεμότητα. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έχει επανακαθορίσει την  εκδίκαση της υπόθεσης για τις 8 Οκτωβρίου 2014.  Κατά την υπό αναφορά περίοδο δεν έχει γίνει οποιαδήποτε επιπρόσθετη πρόβλεψη για απομείωση στην αξία του εν λόγω εισπρακτέου πέραν της πρόβλεψης ύψους €1.958.000 που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Το εισπρακτέο ποσό στα βιβλία της εξαρτημένης εταιρείας και κατ’ επέκταση του Συγκροτήματος ανέρχεται στα €4.500.000 που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. 

ΗΕτήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014, η ώρα 10:00 π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Βύρωνος 26, LaikiCapitalHouse, 1096 Λευκωσία.

Προοπτικές του Συγκροτήματος

Η συνεχιζόμενη επιδείνωση της Κυπριακή οικονομίας στην οποία το Συγκρότημα είναι σημαντικά εκτεθειμένο, οι επιδράσεις της απόφασης του Eurogroup και η επιβολή των περιοριστικών μέτρων αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2014. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια ποια επίδραση θα μπορούσαν να έχουν στην μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του  Συγκροτήματος.  Παρόλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τις προσπάθειες του για τη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων του Συγκροτήματος. 

Αναλυτική κατάσταση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος θα ανακοινωθεί στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2014.

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου