Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει στις 18 Νοεμβρίου 2014 για μελέτη και έγκριση της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης του Συγκροτήματος (όπου Συγκρότημα σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της), η οποία δημοσιοποιείται κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (Ν.190(1) του 2007).

 

Η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης του Συγκροτήματος θα ανακοινωθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επόμενη ημέρα.

 

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας


Λευκωσία, 24Οκτωβρίου, 2014

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου