Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας αλλά και του επενδυτικού κοινού

, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 θα παρουσιάσουν κέρδη σε αντίθεση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2016 τα οποία παρουσίασαν ζημιές.  Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από επανεκτίμηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Θετική ήταν επιπρόσθετα η αύξηση στα εισπρακτέα μερίσματα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………..….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 03 Ιανουαρίου 2018

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου