ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος

(όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018. Με την ολοκλήρωση της συνεδρίας η Εταιρεία θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………….

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 27 Απριλίου 2018

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου