ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 13 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν η Έκτακτη και Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 80.521.892 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 27,95% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Κατά τις υπό αναφορά Συνελεύσεις συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων ως ακολούθως:

Α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Εγκρίθηκε η συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και η λήψη μέτρων για αξιοποίηση των επενδυτικών της συμμετοχών και για διευθέτηση των φορολογικών της υποχρεώσεων.

Β.  Ετήσια Γενική Συνέλευση

  1. Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017).
  1. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γρηγόρης Δελλάς, Βύρωνας Βύρωνος, Μιχάλης Ξιούρος και Μιχάλης Αθανασίου οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
  1. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν όπως παραιτηθούν από το δικαίωμα της αμοιβής συμβούλου.
  1. Επαναδιορίσθηκαν οι G. Kalopetrides and Partners Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

 

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Έκτακτη και Ετήσια Γενική Συνέλευση.

/CLL_Έντυπο1352_Διορισμοί-Επαναδιορισμοί_ΕΓΣ_13Ιουνίου2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2018

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου