Επιθυμούμε με την παρούσα και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, να σας πληροφορήσουμε ότι τα αποτελέσματα του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007, αναμένεται να παρουσιάσουν μειωμένη κερδοφορία σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2006.

H μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μειωμένη κερδοφορία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας καθώς και σε μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις για φορολογίες προηγούμενων ετών.