Στις 12/2 συνεδρία Δ.Σ. για τα ενδεικτικά αποτελέσματα 2007

Με την παρούσα επιθυμούμε να πληροφορήσουμε το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd θα συνέλθει την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 4.00μμ για να μελετήσει τα ενδεικτικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και να εγκρίνει την ανακοίνωση της ένδειξης του οικονομικού αποτελέσματος της Εταιρείας για το έτος 2007.