Στις 24/4 συνεδρία Δ.Σ. για τελικά αποτελέσματα 2007

Με την παρούσα επιθυμούμε να πληροφορήσουμε τους μετόχους της εταιρείας και το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd θα συνεδριάσει την Πέμπτη 24 Απριλίου και ώρα 4.30 μμ για να εξετάσει και εγκρίνει τα τελικά ελεγμένα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.