Στις 16/5 συνεδρία Δ.Σ. για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνέλθει την Παρασκευή 16 Μαΐου 2008 και ώρα 3.00μμ , για να μελετήσει και να εγκρίνει το περιεχόμενο της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης, που θα καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, βάσει του άρθρου 11 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου 190 (Ι) του 2007.