Ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Limited, σε συνεδρίαση του την Παρασκευή 16 Μαΐου 2008 ενέκρινε την ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης της Eταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 15 Μαΐου 2008 (η εν λόγω περίοδος), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 190(1) του 2007. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την εν λόγω περίοδο.

Φύση εργασιών του Συγκροτήματος

Oι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν έχουν αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και παραμένουν οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες κυρίως στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Οικονομική Κατάσταση και ουσιώδη γεγονότα του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο.

Η εταιρεία έλαβε μέρος σε κοινοπραξία με ποσοστό 5% για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως για την συνολική τιμή των € 75.000.000 η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές του 2008. Το κόστος της εταιρείας για το ποσοστό του 5% ανήλθε στα € 3.750.000 και πιστεύεται ότι η συμμετοχή είναι μια καλή επένδυση σε τράπεζα με ψηλά ίδια κεφάλαια, γνωστό όνομα στην αγορά παροχής επενδυτικών διευκολύνσεων και προοπτικές για επέκταση και απόδοση στους μετόχους.
Στις 17 Απριλίου 2008 θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος συμμετείχε με ποσοστό 50% σε στρατηγική επένδυση σε ακίνητη περιουσία στην Βουλγαρία. Η επένδυση αυτή αναμένεται να αποδώσει σε τρία περίπου έτη και περιλαμβάνει αγορά και ανάπτυξη γης συνολικού κόστους επένδυσης περίπου €3.000.000 με αναμενόμενη θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος.

Στις 21 Απριλίου 2008 και 8 Μαΐου 2008 η εταιρεία απέκτησε σημαντικά ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου σε εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ από την συνδεδεμένη της εταιρεία CLR Capital Public Limited ως εξής:· 12,37% της εταιρείας Europrofit Capital Investors Public Limited στην συνολική τιμή των € 553.013 (21 Απριλίου 2008) αυξάνοντας το ποσοστό της στο 75,25%.

· 32,67% της εταιρείας Toxotis Investments Public Limited στην συνολική τιμή των € 743.982 (8 Μαΐου 2008)

Η αξία των συναλλαγών συμψηφίστηκε έναντι του χρέους που οφείλει η CLR Capital Public Limited στην εταιρεία.

Στις 8 Μαΐου η Εταιρεία απόκτησε επιπρόσθετο ποσοστό ύψους 15,45% στην Toxotis Investments Public Ltd αυξάνοντας το ποσοστό της σε 57,79%, καθιστώντας την εταιρεία θυγατρική του Συγκροτήματος. Σε σημερινή της συνεδρία η εταιρεία αποφάσισε όπως προβεί αμετάκλητα σε Δημόσια Πρόταση που θα απευθύνεται προς τους υπόλοιπους μετόχους της Toxotis Investments Public Ltd με σκοπό να αποκτήσει μέχρι και 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της με αντιπαροχή € 0,11 ανά μετοχή σε μετρητά.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία παρουσίασαν ζημιές σε σύγκριση με κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του 2007, γεγονός που οφείλεται στην πτώση των τιμών των αξιών στο ΧΑΚ και ΧΑΑ κατά την εν λόγω περίοδο.

Αντίκτυπο στις Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος

Οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο αναμένονται να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς. Αντιθέτως, η πτώση των τιμών αξιών του ΧΑΚ κατά την εν λόγω περίοδο αναμένεται να έχει αρνητική επίπτωση στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2008.

Σημειώνεται ότι, η οποιαδήποτε ανατροπή στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών και τιμές αξιών στο ΧΑΚ και στο ΧΑΑ αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση στην πρόβλεψη των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα θα ανακοινώσει αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων του, στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2008.