Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd (η Προτείνουσα») ημερομηνίας 19 Μαΐου 2008 σχετικά με την οριστική απόφαση του για διενέργεια Δημόσιας Πρότασης με σκοπό την απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (η «Υπό Εξαγορά Εταιρεία»), σας πληροφορούμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης και έχει παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης του στις 20 Ιουνίου 2008.

Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης θα αποσταλεί στις 30 Ιουνίου 2008 μόνο στους μετόχους που κατέχουν πέραν των 50.000 μετοχών της Εταιρείας. Το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο από τις 30 Ιουνίου 2008 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, www.cse.com.cy. Επίσης όσοι επιθυμούν μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν αντίτυπο του Εγγράφου από τα γραφεία των Συμβούλων της Δημόσιας Πρότασης CLR Securities and Financial Services Ltd στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Γραφείο Λευκωσίας
CLR House
Λεωφ.Βύρωνος 26, 1096
Τ.Κ. 24616,1301
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο 357 22898898
Φαξ 357 22680953

Γραφείο Λεμεσού
Γρηγόρη Αυξεντίου 24,
3021 Λεμεσός, Κύπρος
Tηλέφωνο 357 25355700
Φαξ 357 25355100

Το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα αποσταλεί σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2008.

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου αποδοχής είναι η 30 Ιουνίου 2008 και η ημερομηνία λήξης η 4 Αυγούστου 2008, ώρα 13:30 μ.μ.