Επαναδιορισμός ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με τη ΔΠ από CLR Inv.

Θέμα: Επαναδιορισμός ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd για απόκτηση μέχρι και 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ ανακοινώνει ότι, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε ότι ο ειδικός εμπειρογνώμονας Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Λτδ δεν θεωρείται ανεξάρτητος από τα μέρη της Δημόσιας Πρότασης.

Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε ενόψει του γεγονότος ότι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Λτδ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για συγχώνευση με την CLR Capital Public Ltd, εταιρεία η οποία κατέχει 26,34% στην Προτείνουσα CLR Investment Fund Public Ltd.

Το διοικητικό συμβούλιο της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ προχώρησε αμέσως σε διορισμό της D.F.K. Demetriou Trapezaris Ltd ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για σκοπούς αξιολόγησης της Δημόσιας Πρότασης, τον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει ως ανεξάρτητο. Το νέο έγγραφο άποψης του διοικητικού συμβουλίου της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ αναμένεται να ανακοινωθεί και να ταχυδρομηθεί στους μετόχους της εταιρείας στις 29 Ιουλίου 2008.

Υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης λήγει την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2008, ώρα 13:30 μ.μ.