Το 62,12% της Τοξότης κατέχει η CLR Inv. μετά τη ΔΠ

Θέμα: Αποτέλεσμα Δημόσιας Πρότασης από την CLR Investment Fund Public Ltd προς τους κατόχους μετοχών της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd (η «Προτείνουσα») ανακοινώνει ότι η Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έληξε επιτυχώς την 4η Αυγούστου 2008.

Η Προτείνουσα έχει λάβει 58 έντυπα για 894.824 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 4,32% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Προτείνουσας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την λήξη της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται στο 62,12% ή 12.858.294 μετοχές.

Η καταβολή της αντιπαροχής προς τους μετόχους της Εταιρείας που αποδέχθηκαν την Δημόσια Πρόταση θα αποσταλεί μέχρι τις 28 Αυγούστου 2008.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CLR Investment Fund Public Ltd ευχαριστεί όλους τους μετόχους της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ για την ανταπόκριση τους.