Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2008 μέχρι 14 Νοεμβρίου 2008.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Limited, σε συνεδρίαση του την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε την ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης της Eταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2008 μέχρι 14 Νοεμβρίου 2008 (η εν λόγω περίοδος), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 190(1) του 2007. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την εν λόγω περίοδο.

Φύση εργασιών του Συγκροτήματος

Oι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν έχουν αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση με το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 και παραμένουν οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες κυρίως στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Οικονομική Κατάσταση και ουσιώδη γεγονότα του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο.

Λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης στις τιμές αξιών κυρίως στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Αθηνών (ΧΑΑ) όπου το Συγκρότημα έχει τοποθετηθεί, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία, παρουσιάζουν αυξημένες ζημιές ύψους € 5.5 εκ. περίπου, σε σύγκριση με την πρώτη εξαμηνία του 2008. Ως επακόλουθο αυτού, η ζημιά του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο είναι αυξημένη με το αντίστοιχο ποσό.

Θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος συμμετέχει με ποσοστό 50% σε στρατηγική επένδυση σε ακίνητη περιουσία στην Βουλγαρία. Η επένδυση αυτή αναμένεται να αποδώσει σε τρία περίπου έτη και περιλαμβάνει αγορά και ανάπτυξη γης συνολικού κόστους επένδυσης περίπου € 3 εκ. με αναμενόμενη θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Κατά την εν λόγω περίοδο το κόστος συμμετοχής του Συγκροτήματος αυξήθηκε στα € 419,396 από € 183,713 στις 30 Ιουνίου 2008.

Άλλη θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος, που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών στα κτηματικά, ξεκίνησε την λειτουργία δικού της κτηματομεσιτικού δικτύου, με την συμμετοχή αδειούχου κτηματομεσίτη και εκτιμητή ακινήτων, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 25% στην εξαρτημένη εταιρεία. Ο ρυθμός ανάπτυξης των κτηματομεσιτικών εργασιών έχει μειωθεί λόγω του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά, ως απόρροια του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος, τόσο από την Κυπριακή αγορά όσο και τους αγοραστές του εξωτερικού, ιδιαίτερα τους Άγγλους. Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για παγκύπρια επέκταση συνεχίζουν να υπάρχουν αλλά θα υλοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Στις 4 Αυγούστου 2008 η Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έληξε επιτυχώς. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ μετά την λήξη της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται στο 61,92%.

Στις 10 Ιουλίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε ειδικό ψήφισμα μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. H ονομαστική αξία της μετοχής επανεκφράστηκε από £0,15 σε €0,26.

Αντίκτυπο στις Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος

Οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο αναμένονται να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς. Αντιθέτως, η πτώση των τιμών αξιών των ΧΑΚ και ΧΑΑ κατά την εν λόγω περίοδο αναμένεται να έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2008.

Σημειώνεται ότι, η οποιαδήποτε ανατροπή στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών και τιμές αξιών στο ΧΑΚ και στο ΧΑΑ αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση στην πρόβλεψη των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος.