Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 13  Μαΐου 2009.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Limited (η Εταιρεία), σε συνεδρίαση του την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 ενέκρινε την ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης της Eταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 13 Μαΐου 2009 (η εν λόγω περίοδος), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 190(1) του 2007. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την εν λόγω περίοδο.

Φύση εργασιών του Συγκροτήματος

Oι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση με το εξάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και παραμένουν οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες κυρίως στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Ουσιώδη γεγονότα και οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος κατά την εν λόγω περίοδο.

Η Εταιρεία απέκτησε σημαντικά ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου σε εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ από την συνδεδεμένη της εταιρεία Marfin CLR Public Ltd ως εξής:

• 28,74% της εταιρείας Empire Capital Investments Public Ltd, στην συνολική τιμή των €1.082.160 (22 Ιανουαρίου 2009), αυξάνοντας το ποσοστό της στο 58,71%.

• 18,93% της εταιρείας Finikas Ammochostou Plc, στην συνολική τιμή των €1.129.586
(27 Φεβρουαρίου 2009 και 24 Μαρτίου 2009) αυξάνοντας το ποσοστό της στο 49,15%.

Οι πιο πάνω μετοχές μεταφέρθηκαν σε καθαρή εσωτερική αξία. Η αξία των συναλλαγών συμψηφίστηκε έναντι του χρέους που οφείλει η Marfin CLR Public Ltd στην Εταιρεία, το οποίο μαζί με άλλες πληρωμές που έχουν γίνει, έχει μειωθεί από €7,6εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε €2,2εκ. στις 30 Απριλίου 2009.

Στις 8 Απριλίου 2009 η Eταιρεία διέθεσε το 100% των μετοχών που κατέχει σε ιδιωτική εταιρεία στον κλάδο γενικής φαρμακευτικής για το ποσό των €2.041.113. Η πώληση αυτή αναμένεται να αυξήσει την ρευστότητα της Εταιρείας για περαιτέρω επενδύσεις ή/και εκπλήρωση υποχρεώσεων της.

Το Συγκρότημα στις 10 Απριλίου 2009 υπέγραψε προκαταρτικό συμφωνητικό μνημόνιο (memorandum of understanding) για την πώληση της θυγατρικής εταιρείας Rubypoint Property Advisors Ltd και τη θυγατρική αυτής Romepa Estates Ltd οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών στα κτηματικά. Ο λόγος για την εκποίηση της επένδυσης οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι η εταιρεία παρουσιάζει ζημιές τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας της, όσο και στον μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης των κτηματομεσιτικών εργασιών λόγω του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά, ως απόρροια του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος. Από την πώληση, το Συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κέρδος ύψους €18.000 περίπου.

Σε συνεδρία ημερομηνίας 14 Μαΐου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει ψήφισμα για την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €31.695.507 με την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε πλήρως πληρωθείσας μετοχής από €0,26 σε €0,15. Το ψήφισμα αυτό θα τεθεί για έγκριση από τους μετόχους στην ετήσια γενική συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2009.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος τα οποία παρέμειναν επενδυμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σε άλλα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού και που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία, παρουσιάζουν κέρδη ύψους €800.000 περίπου σε σύγκριση με ζημιές στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της πρόσφατης ανάκαμψης των τιμών αξιών. Ως επακόλουθο αυτού, το κέρδος του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο ανήλθε στις €470.000 περίπου.

Αντίκτυπο στις Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος κατά την εν λόγω περίοδο.

Οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο αναμένονται να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς.

Επίσης η οποιαδήποτε ανατροπή στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών στο ΧΑΚ αναμένεται να έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα θα ανακοινώσει αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων του στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2009.