Σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd, που διεξήχθη την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως προταθεί στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009, το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα για μείωση κεφαλαίου:

Ειδικό Ψήφισμα

« Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €866,666,667 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 3,333,333,333 συνήθεις μετοχές των €0.26 η κάθε μία όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €74,916,653 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 288,140,972 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των €0.26 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε €500,000,000 διαιρεμένο σε 3,333,333,333 συνήθεις μετοχές των €0.15 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε €43,221,146 διαιρεμένο σε 288,140,972 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των €0.15 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από €0.26 η κάθε μια σε €0.15 η κάθε μία, επειδή το ποσό των €0.11 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, λόγω ζημιών δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό, και μετά τη μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα επαναυξηθεί στις €866,666,667 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 5,777,777,777 συνήθεις μετοχές των €0.15 η κάθε μια »

Η μείωση αυτή αναμένεται να αποσβέσει τις σημαντικές συσσωρευμένες ζημιές της Εταιρείας για μια πιο λειτουργική εικόνα του ισολογισμού της, η οποία με την σειρά της θα επιφέρει την δυνατότητα έκδοσης μερίσματος αν και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει πρέπον στο μέλλον καθώς και αυξημένη δυνατότητα εξασφάλισης δανεισμού (leverage) και αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές στην ίδια την Εταιρεία και τις επενδύσεις της.