Βελτιωμένα αναμένονται τα εξαμηνιαία 2009 της CLR Inv.

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, τα αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2009, θα παρουσιάσουν μειωμένες ζημιές σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας του 2008. Αυτό οφείλεται κυρίως στην βελτιωμένη απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η προειδοποίηση κέρδους γίνεται με βάση τους χρηματιστηριακούς δείκτες που ισχύουν σήμερα.