Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009, αναμένεται να παρουσιάσουν μειωμένες ζημιές σε σύγκριση με τις ζημιές στα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2008. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάκαμψη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας λόγω της ανόδου των τιμών αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τους χρηματιστηριακούς δείκτες που ισχύουν σήμερα.