Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 18 Μαΐου 2010.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Limited (η Εταιρεία), σε συνεδρίαση του την Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 ενέκρινε την ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης της Eταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 18 Μαΐου 2010 (η εν λόγω περίοδος), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 190(1) του 2007. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την εν λόγω περίοδο.
 


 Φύση εργασιών του Συγκροτήματος

 Oι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και παραμένουν οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

 Ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές και το αντίκτυπο τους στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο.

 Στις 10 Φεβρουαρίου 2010 επικυρώθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το ψήφισμα για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €31.695.507 με την μείωση της ονομαστικής  αξίας  της κάθε πλήρως πληρωθείσας μετοχής από €0,26 σε €0,15. Το Διάταγμα και Πρακτικό του Δικαστηρίου πιστοποιήθηκαν από τον Έφορο Εταιρειών στις 26 Φεβρουαρίου 2010.

 Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 εκκρεμούσε προσφυγή της εταιρείας στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με επιπρόσθετες φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2000 μέχρι 2002. Στις 27 Απριλίου 2010 το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου λόγω της παράνομης σύνθεσης του κατά τη διάρκεια της εξέτασης και λήψης της υπό εκδίκασης απόφασης. Ενόψει της εξέλιξης αυτής το Εφοριακό Συμβούλιο θα πρέπει να επανασυνέλθει υπό τη νέα του σύνθεση και να επανεξετάσει εκ νέου την υπόθεση αυτή.

 Κατά την εν λόγω περίοδο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την απεξάρτηση του Συγκροτήματος από τις επενδύσεις ιδιωτικών συμμετοχών. Το Συγκρότημα προχώρησε στην διάθεση μετοχών και ομολόγων που κατείχε σε τρείς ιδιωτικές εταιρείες, βελτιώνοντας την ρευστότητα του και πραγματοποιώντας συνολικό κέρδος €8.000 περίπου.

 Τα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος που  αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζουν ζημιές €925.000 περίπου σε σύγκριση με κέρδη €800.000 περίπου στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της πρόσφατης πτώσης των τιμών αξιών στο ΧΑΚ και ΧΑ.

 Τα μερίσματα και οι πιστωτικοί τόκοι που είσπραξε το Συγκρότημα κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθαν περίπου σε €23.000 και €38.000 αντίστοιχα, αισθητά μειωμένα από τα ποσά που εισπράχθηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2009  που ήταν περίπου €318.000 για μερίσματα και €88.000 για τόκους.

 Τα διαχειριστικά έξοδα αυξήθηκαν στις €409.000 περίπου από €304.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω ενός έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου κονδυλίου ύψους €100.000.

 Στις 4 Μαρτίου 2010 το Συγκρότημα προχώρησε στην καταβολή τελικού ποσού ύψους €200.000 για εξόφληση πιστωτή. Βάσει γραπτής συμφωνίας, το Συγκρότημα καταβάλλοντας το πιο πάνω ποσό έχει απαλλαγεί πλήρως από κάθε υποχρέωση έναντι του συγκεκριμένου πιστωτή και ως εκ τούτου αναγνώρισε κέρδος €500.000 από αποδέσμευση του υπόλοιπου πληρωτέου ποσού.

 Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, η ζημιά του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο ανήλθε στα €1.032.000 περίπου σε σύγκριση με κέρδος €470.000 περίπου την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

 Όπως αναφέρεται και στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, η οφειλή ύψους €9.065.908 εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την θυγατρική εταιρεία Europrofit Capital Investors Public Ltd παραμένει σε εκκρεμότητα. Η εκδίκαση της αγωγής της θυγατρικής εταιρείας ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2003 εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του ποσού αυτού έχει ορισθεί στις 25 Μαΐου 2011. Το Συγκρότημα, κατόπιν νομικών συμβουλών, θεωρεί ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες επιτυχίας.

 

Προοπτικές του Συγκροτήματος

 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος, όπως είναι γνωστό, επηρεάζονται από την πορεία των χρηματιστηρίων όπου είναι επενδυμένο το χαρτοφυλάκιο του και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες του τόπου που επηρεάζουν τις πλείστες των επενδύσεων του, εισηγμένες και μη. Οι υπάρχουσες αρνητικές και δύσκολες οικονομικές συνθήκες του τόπου, όσο αφορά ρευστοποιήσεις συμμετοχών σε ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις επενδυτικές δραστηριότητες.

 Οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας αναμένονται να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς.

 Επίσης η οποιαδήποτε ανατροπή στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών στο ΧΑΚ και ΧΑ αναμένεται να έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2010.

 Το Συγκρότημα θα ανακοινώσει αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων του στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2010.