Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 13 Μαΐου 2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Limited (η Εταιρεία), σε συνεδρίαση του την Τρίτη 17 Μαΐου 2011 ενέκρινε την ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης της Eταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 13 Μαΐου 2011 (η εν λόγω περίοδος), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 190(1) του 2007. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την εν λόγω περίοδο.

Φύση εργασιών του Συγκροτήματος

 

Oι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν έχουν αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και παραμένουν οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές και το αντίκτυπο τους στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο.

Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα κατά την εν λόγω περίοδο. Το Συγκρότημα αναμένει εντός του έτους την έκβαση δύο σημαντικών δικαστικών υποθέσεων όπως αναφέρεται πιο κάτω.

 

Στις 11 Νοεμβρίου 2010 το Εφοριακό Συμβούλιο συνήλθε και εξέτασε την ένσταση της Εταιρείας αναφορικά με επιπρόσθετες φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2000 μέχρι 2002. Η Εταιρεία αναμένει την απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου.

 

Όπως σημειώνεται και στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η οφειλή ύψους €9.065.908 εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την θυγατρική εταιρεία Europrofit Capital Investors Public Ltd παραμένει σε εκκρεμότητα. Η εκδίκαση της αγωγής της θυγατρικής εταιρείας ημερομηνίας               2 Δεκεμβρίου 2003 εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του ποσού αυτού έχει ορισθεί στις 25 Μαΐου 2011. Το Συγκρότημα, κατόπιν νομικών συμβουλών, θεωρεί ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες επιτυχίας.

 

Κατά την εν λόγω περίοδο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την απεξάρτηση του Συγκροτήματος από τις επενδύσεις ιδιωτικών συμμετοχών παρόλο που δεν υπήρξε οποιαδήποτε ρευστοποίηση. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος που  αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζουν ζημιές €814.000 περίπου σε σύγκριση με ζημιές €925.000 περίπου στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι ζημιές προέρχονται αποκλειστικά από επανεκτίμηση των επενδύσεων.

 

Τα επενδυτικά ακίνητα του Συγκροτήματος έχουν εκτιμηθεί από ανεξάρτητους εκτιμητές τον Δεκέμβριο του 2010 με βάση την αγοραία αξία τους. Κατά την εν λόγω περίοδο δεν έχει γίνει νέα εκτίμηση καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η αξία τους παραμένει σταθερή στα ίδια επίπεδα.

 

Τα μερίσματα και οι πιστωτικοί τόκοι που είσπραξε το Συγκρότημα κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθαν περίπου σε €14.000 και €36.000 αντίστοιχα, ελαφρώς χαμηλότερα από τα ποσά που εισπράχθηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2010  που ήταν περίπου €23.000 για μερίσματα και €38.000 για τόκους.

 

Οι επιδεινωμένες συνθήκες της Κυπριακής οικονομίας έχουν επηρεάσει την δυνατότητα των χρεωστών και οφειλετών του Συγκροτήματος να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους με αποτέλεσμα το Συγκρότημα να προβεί σε απομείωση στην αξία των επενδυτικών του δανείων κατά €300.000.

 

Τα διαχειριστικά έξοδα παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε €299.000 περίπου από €409.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω ενός έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου κονδυλίου ύψους €100.000 την περσινή περίοδο που αφορούσε αποζημίωση για τερματισμό υπηρεσιών.

 

Το μερίδιο της ζημιάς των συνδεδεμένων εταιρειών μειώθηκε σε €58.000 περίπου από €107.000  την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Τα χρηματοδοτικά έξοδα ανήλθαν σε €116.000 περίπου σε σύγκριση με €141.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της μείωσης του τραπεζικού δανεισμού κατά €1,1 εκ. περίπου.

 

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, η ζημιά του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο ανήλθε στα €1.542.000 περίπου (2010: ζημιά €1.032.000 περίπου) και η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας ανήλθε σε €1.506.000 περίπου (2010: ζημιά €1.006.000 περίπου).            Η αύξηση στη ζημιά οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ένα έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους €500.000 την περσινή περίοδο.

Προοπτικές του Συγκροτήματος

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος, όπως είναι γνωστό, επηρεάζονται από την πορεία των χρηματιστηρίων όπου είναι επενδυμένο το χαρτοφυλάκιο του και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες του τόπου που επηρεάζουν τις πλείστες των επενδύσεων του, εισηγμένες και μη. Οι υπάρχουσες αρνητικές και δύσκολες οικονομικές συνθήκες του τόπου, όσο αφορά ρευστοποιήσεις συμμετοχών τόσο σε ιδιωτικές όσο και εισηγμένες επενδύσεις συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις επενδυτικές δραστηριότητες.

 

Οι στρατηγικές επενδύσεις του Συγκροτήματος αναμένονται να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς.

 

Επίσης η οποιαδήποτε ανατροπή στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών στο ΧΑΚ και ΧΑ αναμένεται να έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2011.

 

Το Συγκρότημα θα ανακοινώσει αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων του στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2011.