Τελικά Αποτελέσματα 2011

Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Limited, σε συνεδρία του την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012, εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά ελεγμένα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα οποία επισυνάπτονται.

Περισσότερα