Καλούνται οι μέτοχοι τηςCLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD στην Ετήσια ΓενικήΣυνέλευση που θα γίνει την Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. στη Λεωφόρο Βύρωνος26, CLR House, στη Λευκωσία. Σημειώνεται ότι, αντίγραφα τηςετήσιαςέκθεσηςπου περιλαμβάνει την έκθεση του )ιοικητικούΣυμβουλίου, την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών καθώςκαι τιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείαςγια το έτος2011, διατίθενται για αποστολήσε ηλεκτρονικήή/και έντυπη μορφή, κατόπιν αίτησης, στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα  ηςεταιρείαςwww.clrif.com.cy καθώςκαι στο εγγεγραμμένο γραφείο τηςεταιρείαςστη Λεωφόρο Βύρωνος26, CLR House, 1096 Λευκωσία.
 

Περισσότερα