Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Limited (η Εταιρεία), σε συνεδρίαση του την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 ενέκρινε την ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης της Eταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 15 Μαΐου 2012 (η εν λόγω περίοδος), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 190(1) του 2007. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την εν λόγω περίοδο.

Φύση εργασιών του Συγκροτήματος

 

Oι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν έχουν αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και παραμένουν οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

 

Ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές και το αντίκτυπο τους στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο.

 

Στις 3 Νοεμβρίου 2011 το Εφοριακό Συμβούλιο έκδωσε την απόφαση του σχετικά με την  ένσταση της Εταιρείας αναφορικά με επιπρόσθετες φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2000 μέχρι 2002. Βάσει της απόφασης το Εφοριακό Συμβούλιο αποφάσισε πλειοψηφικά να επικυρώσει τις τροποποιήσεις του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων όσο αφορά στα δύο σημαντικά επίδικα θέματα, δηλαδή να μην επιτρέψει τη ζημιά από ρευστοποίηση επενδύσεων και τα έξοδα που αφορούν εισόδημα που απαλλάσσεται της φορολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μαζί με τους νομικούς του συμβούλους μελέτησε την απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου και στις 13 Ιανουαρίου 2012 καταχώρησε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο όσον αφορά στα δύο πιο πάνω επίδικα θέματα. Η προσφυγή έχει ορισθεί για οδηγίες την 2 Ιουλίου 2012.

 

Όπως σημειώνεται και στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η οφειλή ύψους €9.065.908 εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την θυγατρική εταιρεία Europrofit Capital Investors Public Ltd παραμένει σε εκκρεμότητα. Η εκδίκαση της αγωγής της θυγατρικής εταιρείας ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2003 εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του ποσού αυτού πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2011. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία στις 5 Απριλίου 2012 διέταξε την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης προκειμένου να προσκομισθούν από την Εταιρεία ορισμένα επιπρόσθετα έγγραφα τα οποία κατά τη γνώμη των νομικών της συμβούλων δεν επηρεάζουν την ουσία της υπόθεσης. Τα εν λόγω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί και η Εταιρεία αναμένει τον ορισμό νέας ημερομηνίας για εκδίκαση της υπόθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν νομικών συμβουλών, πιστεύει ότι η υπόθεση έχει καλές πιθανότητες επιτυχίας και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε επιπρόσθετη πρόνοια για απομείωση της αξίας του εισπρακτέου κατά την εν λόγω περίοδο. Το εισπρακτέο ποσό στα βιβλία της θυγατρικής εταιρείας ανέρχεται στα €8.535.000 και αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία των υπολογισμένων προεξοφλημένων ταμειακών ροών.  

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 29 Μαΐου 2012 με σκοπό την εξέταση και έγκριση ειδικού ψηφίσματος για την μείωση κεφαλαίου το οποίο προτείνεται για τη διαγραφή ζημιών και απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό.

 

Κατά την εν λόγω περίοδο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την απεξάρτηση του Συγκροτήματος από τις επενδύσεις ιδιωτικών συμμετοχών παρόλο που δεν υπήρξε οποιαδήποτε ρευστοποίηση λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην Κυπριακή οικονομία.

 

Τα επενδυτικά ακίνητα του Συγκροτήματος έχουν εκτιμηθεί από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές τον Δεκέμβριο του 2011 με βάση την αγοραία αξία τους. Κατά την εν λόγω περίοδο δεν έχει γίνει νέα εκτίμηση καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η αξία τους παραμένει σταθερή στα ίδια επίπεδα.

 

Κατά την εν λόγω περίοδο το Συγκρότημα παρουσίασε ζημιές από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €1.972.000 περίπου (2011: ζημιές €822.000) οι οποίες οφείλονται κυρίως στην πτώση των τιμών αξιών στο ΧΑΚ και ΧΑ. Αντίθετα, το Συγκρότημα πραγματοποίησε κέρδη από ρευστοποίηση εισηγμένων μετοχών ύψους €877.000 περίπου (2011: κέρδη €8.000) εκ των οποίων €760.499 αφορούν στην πώληση 9.600.000 μετοχών της εταιρείας Marfin CLR Public Co Ltd συνολικής αξίας €1.344.000

 

Κατά τους πρώτους μήνες του 2012 το Συγκρότημα εισέπραξε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους €1,3 εκ. και σε συνδυασμό με τις εισπράξεις από τις πιο πάνω ρευστοποιήσεις μετοχών μείωσε τον τραπεζικό δανεισμό του κατά €2,2 εκ. περίπου.

 

Οι πιστωτικοί τόκοι που είσπραξε το Συγκρότημα κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθαν περίπου σε €28.000 (2011: €36.000) ενώ δεν είχε οποιοδήποτε εισόδημα από μερίσματα (2011: €14.000).

 

Κατά την εν λόγω περίοδο τα διαχειριστικά έξοδα παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν περίπου σε €204.000 από €299.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αφορούν κυρίως δικαιώματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μισθούς, ελεγκτικά και δικηγορικά έξοδα καθώς συνδρομές και χρεώσεις του ΧΑΚ.

 

Τα χρηματοδοτικά έξοδα κατά την εν λόγω περίοδο αυξήθηκαν κατά €9.000 και ανήλθαν σε €125.000 περίπου (2011: €116.000) σαν αποτέλεσμα αυξημένων τραπεζικών επιτοκίων. Λόγω της πρόσφατης μείωσης του τραπεζικού δανεισμού που αναφέρεται πιο πάνω τα χρηματοδοτικά έξοδα για ολόκληρο το έτος 2012 αναμένεται να είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα περσινά.

 

Το μερίδιο της ζημιάς των συνδεδεμένων εταιρειών ανήλθε σε €132.000 (2011: €58.000) εκ των οποίων €118.000 περίπου αφορούν στις ζημιές συνδεδεμένης εταιρείας που δραστηριοποιείται στα κτηματικά.

 

Η συνολική ζημιά του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο ανήλθε στα €1.540.000 περίπου (2011: ζημιά €1.542.000) και η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας ανήλθε σε €1.455.000 περίπου (2011: ζημιά €1.506.000).        

 

Κατά την εν λόγω περίοδο δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή / και από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός των κύριων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.

 

Προοπτικές του Συγκροτήματος

 

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάζονται από την πορεία των χρηματιστηρίων όπου είναι επενδυμένο το χαρτοφυλάκιο του και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες του τόπου που επηρεάζουν τις πλείστες των επενδύσεων του, εισηγμένες και μη. Οι υπάρχουσες αρνητικές και δύσκολες οικονομικές συνθήκες του τόπου, όσο αφορά ρευστοποιήσεις συμμετοχών τόσο σε ιδιωτικές όσο και εισηγμένες επενδύσεις συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις επενδυτικές δραστηριότητες.

 

Οι στρατηγικές επενδύσεις του Συγκροτήματος αναμένεται να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς, ενώ η οποιαδήποτε ανατροπή στην αρνητική πορεία των τιμών αξιών στο ΧΑΚ και ΧΑ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2012.

 

Υπό τις παρούσες συνθήκες τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2012 αναμένεται να είναι αρνητικά.

 

Το Συγκρότημα θα ανακοινώσει αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων του στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2012.

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

…………………………….

Λύσανδρος Λυσανδρίδης

Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς