Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης  για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που εκφράζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.  

Περισσότερα