ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD ΑΠΟ TΗΝ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Σύµφωνα µε το Άρθρο 22(1)(α)(i) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, η CLR Invesment Fund Public Ltd (η «Προτείνουσα»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 23 Νοεμβρίου 2012 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε τη δημοσίευση του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης, για την απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εuroprofit Capital Investors Public Ltd («ERP», «Υπό Εξαγορά Εταιρεία»), οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγµένοι στο ΧΑΚ.

 

Με βάση το Έγγραφο ηµόσιας Πρότασης, η αντιπαροχή που προσφέρεται στους µετόχους της ERP που θα αποδεχθούν τη ηµόσια Πρόταση είναι €0,025 ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά.

 

Η Περίοδος Αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης για τους µετόχους της ERP αρχίζει στις 28 Νοεμβρίου 2012 και λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2012.

 

Το Έγγραφο της ηµόσιας Πρότασης δεν θα ταχυδρομηθεί στους μετόχους της ERP που κατέχουν κάτω από 5.000 μετοχές του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου συνήθων μετοχών της Yπό Εξαγορά Εταιρείας σύµφωνα µε σχετική εξαίρεση που έχει χορηγηθεί στην Προτείνουσα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και το Έντυπο Ανάκλησης θα ταχυδρομηθούν σε όλους τους κατόχους μετοχών.

 Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης.pdf

Έντυπο_Αποδοχής_Europrofit _3_.pdf 

Έντυπο_Ανάκλησης_Europrofit.pdf